Pre skvalitnenie služieb využívame súbory cookies.Používaním tejto stránky s tým vyjadrujete svoj súhlas.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.biosvet.sk

Dušana Zvaríková

Suvorovova 16

Žilina 010 01

IČO: 46902490

DIČ: 1072311845

Bankové spojenie: SK4211000000002614203389 Tatra banka

Nie som platca DPH

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Objednanie tovaru:

Tovar si môže zákazník objednať nasledovnými spôsobmi:

S registráciou: Zákazník sa môže zaregistrovať na stránke, následne tovar vloží do košíka a odošle objednávku.

Bez registrácie: Zákazník tovar vloží do košíka, v ďalších krokoch následne vyplní fakturačné údaje a odošle objednávku.

Odstúpenie od zmluvy:

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Pri odstúpení je spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. rúže, krémy, štetce na líčenie a pod.). Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred využitím tohto práva odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný kontaktovať zákazníka a dohodnúť sa na ďalšom postupe, prípadne zmene objednávky.

Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia, expirácia:

U väčšiny potravín je vyznačená minimálna trvanlivosť. Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedený na obale kozmetických výrobkov, ktorých minimálna trvanlivosti presahuje 3 mesiace. U týchto výrobkov sa uvádza údaj o dobe, počas ktorej je možné výrobok po otvorení používať, bez toho aby prišlo k poškodeniu spotrebiteľa. Táto informácia je vyznačená symbolom otvorenej nádobky na krém a údajom o dobe (v mesiacoch alebo rokoch). U drogérie sú uvádzané šarže.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

• sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

• sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Platobné podmienky:

V internetovom obchode www.biosvet.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmito spôsoby:

• dobierkou

• v hotovosti (iba v prípade osobného odberu tovaru).

Dobierka

Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom kuriéra. Ako daňový doklad o zaplatení slúži zákazníkovi potvrdenie o zaplatení od kuriérskej spoločnosti a faktúra. Dobierka sa účtuje 0,70 € s DPH ak je objednávka nižšia ako 40 € bez DPH.

V hotovosti

Platba prebehne v mieste prebratia tovaru viď nižšie.

Zásielka s tovarom bude vždy obsahovať daňový doklad (faktúru) a príjmový pokladničný doklad.

Dodacie podmienky:

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

Zákazník má na výber z dvoch spôsobov doručenia tovaru:

• kuriérom

• osobným odberom na predajni v Žiline,Štúrova 1, 010 01. Platba IBA HOTOVOSŤ
Chladené výrobky si zákazník môže vyzdvihnúť len osobne na predajni Čarovný biosvet,ul.Štúrova 1,010 01 Žilina.Posielajú sa kuriérom len v zimnom období a na vlastnú zodpovednosť.

KURIÉR:

Pri odbere tovaru s celkovou hodnotou nad 40,- € bez DPH, zákazník neplatí za doručenie,len za dobierku 0,70€.
Tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
Cena poštovného pri odbere tovaru do 40,- € bez DPH je stanovená na 3,90 € s DPH.
V prípade dodania tovaru poštou na dobierku je cena poštovného 5 € s DPH.

OSOBNÝ ODBER:

Neúčtujeme cenu za doručenie. Osobný odber tovaru je možný na adrese:

Čarovný biosvet

ul.Štúrova 1

01001 Žilina

V pracovných dňoch v čase: 09:00 - 18:00 hod.,platba iba HOTOVOSŤ

Ceny za dodanie platia pre územie Slovenskej republiky. Pri zásielkach do iných krajín postupujeme v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty, ktorý je uvedený na ich internetovej stránke www.posta.sk.

Ceny:

Všetky ceny uvedené na stránkach sú s DPH, konečné a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“), platí len do vypredania zásob. Teda je obmedzená množstvom daného tovaru v akcii. Po jeho vypredaní (a v prípade, ak zákazník objednal väčšie množstvo) má predajca právo ponúknuť zákazníkovi rovnaký tovar v bežnej cene, pokiaľ je tento dostupný na sklade. Zákazník má právo odmietnuť takto ponúknutý tovar.

Zľavy a zľavové kupóny:

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Záverečné ustanovenia:

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.10.2011.

Súhlasom s obchodnými podmienkami vyjadrujete súhlas s predávaním osobných údajov tretej strane, spoločnosti Heureka Shopping s.r.o,.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.